پرش لینک ها

خدمات ممیزی های داخلی

ممیزی داخلی Internal Audit

ممیزی های داخلی جهت ارزیابی اثربخشی طرحریزی، اجرا، پایش و بهبود سیستم های مدیریت در سازمان ها صورت می گیرد. اینگونه ممیزی ها معمولا توسط کارشناسان خود سازمان که آموزش های لازم را دیده اند صورت می گیرد.
برخی سازمان ها جهت اجرای بهتر و حرفه ای تر ممیزی داخلی از تیم های حرفه ای خارج از سازمان کمک می گیرند که معمولا نتایج مناسبی دارد.
گروه پارسه با داشتن کارشناسان حرفه ای و با سابقه ، آمادگی انجام اینگونه ممیزی ها در تمامی سیستم های مدیریت ازجمله استانداردهای سری ISO را دارد.
استاندارد ایزو 19011 استاندارد راهنمای ممیزی داخلی است که می تواند به افراد و سازمان ها در اجرای ممیزی داخلی کمک نماید.

گام های ممیزی داخلی

در مرحله اول هر شرکتی باید تعدادی از کارشناسان خود را برای تیم ممیزی داخلی تعیین کرده به آن ها آموزش های لازم جهت انجام ممیزی را ارائه کند. برای یک شرکت کوچک حداقل دو نفر و برای شرکت های بزرگ تر بسته به حجم کار و تعداد واحدها و فرآیندها، تعداد نفرات تیم ممیزی می تواند بیشتر شود.

این افراد باید با استانداردهای ایزو سازمان و همچنین اصول و قوانین ممیزی داخلی بصورت کامل آشنا باشند.

در این گام مشخص می کنیم که در چه ماه های از سال چه واحد ها و چه فرآیندهایی باید مورد ممیزی قرار بگیرد.

با تهیه این برنامه مدیران فرآیندها می دانند که چه ماهی از سال باید برای ممیزی داخلی آماده باشند.

چک لیست ممیزی داخلی ابزاری است که می تواند ممیزی را برای تیم ممیزی آسان تر کند.

البته چک لیست ممیزی در استاندارد های ایزو الزام نیست، اما معمولاً پیشنهاد می شود برای اجرای بهتر ممیزی داخلی و پوشش همه جانبه سوالات از چک لیست استفاده شود تا مبادا فرد ممیز سوال یا موردی را فراموش کند.

طرح ممیزی با برنامه ممیزی متفاوت است و البته گاهاً با یکدیگر اشتباه هم گرفته می شوند. در طرح ممیزی ما برنامه یک روزه ممیزی را می نویسیم. اگر یادتان باشد برنامه ممیزی طرح کلی ممیزی بود، اینکه در چه ماهی چه واحدهایی ممیزی می شوند، اما در طرح ممیزی برنامه جزئی و زمان بندی ارائه می کنیم شامل ساعت ها و جزئیات ممیزی. چه ساعتی چه واحدی توسط چه کسی ممیزی می شود و ممیز چه مواردی را در آن زمان کنترل و مشاهده می کند.

در این جلسه تیم ممیزی با یکدیگر هماهنگی مجدد انجام داده و مسئولیت ها مجدد بررسی می شود. سرممیز یا مدیر تیم برنامه افراد را هماهنگ می کند و این می شود شروعی برای اجرای ممیزی داخلی

معمولاً این گام در شرکت های کوچک صورت نمی گیرد و بیشتر برای جلسات ممیزی داخلی بیرونی و برای صدور گواهینامه هست، اما در برخی از شرکت های بزرگ جلسه افتتاحیه با حضور مدیران فرآیندها و مدیران ارشد وممیزین برگزار می شود و قوانین ممیزی داخلی و اعضا در این جلسه معرفی می شوند. معمولاً در جلسه افتتاحیه به طرح ممیزی هم مجدد اشاره می شود.

مطابق طرح ممیزی و چک لیست هایی که تهیه شده اند، تیم ممیزی شروع به اجرای ممیزی می کند و واحدها و فرآیندها را با دقت مورد بررسی قرار می دهند. رفتار ممیز ها باید کاملاً حرفه ای بوده و همچنین سوالات را با دقت فراوان بپرسند و مشاهدات خودشان را دقیق ثبت کنند.

مطابق طرح ممیزی و چک لیست هایی که تهیه شده اند، تیم ممیزی شروع به اجرای ممیزی می کند و واحدها و فرآیندها را با دقت مورد بررسی قرار می دهند. رفتار ممیز ها باید کاملاً حرفه ای بوده و همچنین سوالات را با دقت فراوان بپرسند و مشاهدات خودشان را دقیق ثبت کنند.

در انتها و پس از اجرای ممیزی داخلی ابتدا اعضا تیم با یکدیگر جلسه ای گذاشته و موارد و مغایرت ها را بررسی و یکپارچه می کنند و در جلسه اختتامیه در حضور مدیران این گزارش ارائه می شود و عدم انطباق های هر واحد و فرآیند گفته می شود.

پس از آن واحدها موظف هستند اقدام اصلاحی و همچنین زمان وفع عدم انطباق ها را اعلام کنند.

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

گروه پارسه  پس از بررسی فرایندها و محصولات سازمان و نتایج ممیزی های قبلی، اقدام به برنامه ریزی ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011 و استاندارد مدنظر می نماید. تاریخ مورد نظر با سازمان هماهنگ شده و سپس فرایندممیزی داخلی اجرا می شود.

توصیه می گردد که اعضای تیم ممیزین داخلی سازمان، همراه با ممیزین خارجی در طی فرایند ممیزی حضور داشته باشند تا بتوانند از تجارب تیم خارجی استفاده نماید.

با توجه به بزرگی سازمان و پیچیدگی فرایندها و همچنین نتایج ممیزی های قبلی و انتظارات مدیریت ارشد سازمان، تعداد نفرات و روزهای مورد نظر ممیزی داخلی مشخص می شود.

گزارش ممیزی داخلی بصورت یک گزارش رسمی تهیه و به سازمان ارائه می گردد. این گزارش دربردارنده ی فرایندهای ممیزی شده و شواهد انطباق و عدم انطباق های ثبت شده می باشد. همچنین، بسته به یافته ها، توصیه هایی برای بهبود نیز ارائه می گردد.

ممیزی داخلی IATF 16949:2016

گروه پارسه  پس از بررسی فرایندها و محصولات سازمان و نتایج ممیزی های قبلی، اقدام به برنامه ریزی ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011 و استاندارد مدنظر می نماید. تاریخ مورد نظر با سازمان هماهنگ شده و سپس فرایندممیزی داخلی اجرا می شود.

توصیه می گردد که اعضای تیم ممیزین داخلی سازمان، همراه با ممیزین خارجی در طی فرایند ممیزی حضور داشته باشند تا بتوانند از تجارب تیم خارجی استفاده نماید.

با توجه به بزرگی سازمان و پیچیدگی فرایندها و همچنین نتایج ممیزی های قبلی و انتظارات مدیریت ارشد سازمان، تعداد نفرات و روزهای مورد نظر ممیزی داخلی مشخص می شود.

گزارش ممیزی داخلی بصورت یک گزارش رسمی تهیه و به سازمان ارائه می گردد. این گزارش دربردارنده ی فرایندهای ممیزی شده و شواهد انطباق و عدم انطباق های ثبت شده می باشد. همچنین ، بسته به یافته ها، توصیه هایی برای بهبود نیز ارائه می گردد.

ممیزی داخلی ISO 14001:2015

گروه پارسه  پس از بررسی فرایندها و محصولات سازمان و نتایج ممیزی های قبلی، اقدام به برنامه ریزی ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011 و استاندارد مدنظر می نماید. تاریخ مورد نظر با سازمان هماهنگ شده و سپس فرایندممیزی داخلی اجرا می شود.

توصیه می گردد که اعضای تیم ممیزین داخلی سازمان، همراه با ممیزین خارجی در طی فرایند ممیزی حضور داشته باشند تا بتوانند از تجارب تیم خارجی استفاده نماید.

با توجه به بزرگی سازمان و پیچیدگی فرایندها و همچنین نتایج ممیزی های قبلی و انتظارات مدیریت ارشد سازمان، تعداد نفرات و روزهای مورد نظر ممیزی داخلی مشخص می شود.

گزارش ممیزی داخلی بصورت یک گزارش رسمی تهیه و به سازمان ارائه می گردد. این گزارش دربردارنده ی فرایندهای ممیزی شده و شواهد انطباق و عدم انطباق های ثبت شده می باشد. همچنین ، بسته به یافته ها، توصیه هایی برای بهبود نیز ارائه می گردد.

ممیزی داخلی ISO 45001:2018

گروه پارسه  پس از بررسی فرایندها و محصولات سازمان و نتایج ممیزی های قبلی، اقدام به برنامه ریزی ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011 و استاندارد مدنظر می نماید. تاریخ مورد نظر با سازمان هماهنگ شده و سپس فرایندممیزی داخلی اجرا می شود.

توصیه می گردد که اعضای تیم ممیزین داخلی سازمان، همراه با ممیزین خارجی در طی فرایند ممیزی حضور داشته باشند تا بتوانند از تجارب تیم خارجی استفاده نماید.

با توجه به بزرگی سازمان و پیچیدگی فرایندها و همچنین نتایج ممیزی های قبلی و انتظارات مدیریت ارشد سازمان، تعداد نفرات و روزهای مورد نظر ممیزی داخلی مشخص می شود.

گزارش ممیزی داخلی بصورت یک گزارش رسمی تهیه و به سازمان ارائه می گردد. این گزارش دربردارنده ی فرایندهای ممیزی شده و شواهد انطباق و عدم انطباق های ثبت شده می باشد. همچنین ، بسته به یافته ها، توصیه هایی برای بهبود نیز ارائه می گردد.

ممیزی داخلی ISO 17025

گروه پارسه  پس از بررسی فرایندها و محصولات سازمان و نتایج ممیزی های قبلی، اقدام به برنامه ریزی ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011 و استاندارد مدنظر می نماید. تاریخ مورد نظر با سازمان هماهنگ شده و سپس فرایندممیزی داخلی اجرا می شود.

توصیه می گردد که اعضای تیم ممیزین داخلی سازمان، همراه با ممیزین خارجی در طی فرایند ممیزی حضور داشته باشند تا بتوانند از تجارب تیم خارجی استفاده نماید.

با توجه به بزرگی سازمان و پیچیدگی فرایندها و همچنین نتایج ممیزی های قبلی و انتظارات مدیریت ارشد سازمان، تعداد نفرات و روزهای مورد نظر ممیزی داخلی مشخص می شود.

گزارش ممیزی داخلی بصورت یک گزارش رسمی تهیه و به سازمان ارائه می گردد. این گزارش دربردارنده ی فرایندهای ممیزی شده و شواهد انطباق و عدم انطباق های ثبت شده می باشد. همچنین، بسته به یافته ها، توصیه هایی برای بهبود نیز ارائه می گردد.

ممیزی داخلی ISO 50001

گروه پارسه  پس از بررسی فرایندها و محصولات سازمان و نتایج ممیزی های قبلی، اقدام به برنامه ریزی ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011 و استاندارد مدنظر می نماید. تاریخ مورد نظر با سازمان هماهنگ شده و سپس فرایندممیزی داخلی اجرا می شود.

توصیه می گردد که اعضای تیم ممیزین داخلی سازمان، همراه با ممیزین خارجی در طی فرایند ممیزی حضور داشته باشند تا بتوانند از تجارب تیم خارجی استفاده نماید.

با توجه به بزرگی سازمان و پیچیدگی فرایندها و همچنین نتایج ممیزی های قبلی و انتظارات مدیریت ارشد سازمان، تعداد نفرات و روزهای مورد نظر ممیزی داخلی مشخص می شود.

گزارش ممیزی داخلی بصورت یک گزارش رسمی تهیه و به سازمان ارائه می گردد. این گزارش دربردارنده ی فرایندهای ممیزی شده و شواهد انطباق و عدم انطباق های ثبت شده می باشد. همچنین، بسته به یافته ها، توصیه هایی برای بهبود نیز ارائه می گردد.