پرش لینک ها

آموزش در محل مشتریان

آموزش در محل مشتریان

آکادمی پارسه مفتخر است به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در محل مشتریان

دوره های آموزشی مدیریت کیفیت (Quality Management Training Courses)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • مبانی،تشریح الزامات و مستندسازی ISO9001:2015 (3 روز)

 • ممیزی داخلی ISO9001:2015 (3 روز)

 • مبانی مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO/TS 29001:2017 (2روز)

 • بازآموزی ممیزان داخلی ISO9001:2015 (2روز)

 

دوره های آموزشی مدیریت کیفیت در صنایع خودرو (Quality Management Training Courses in Automotive Industry)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • مبانی،تشریح الزامات و مستندسازی IATF 16949:2016 (3 روز)

 • ممیزی داخلی IATF16949:2016 (3 روز)

 • طراحی و توسعه با تشریح الزامات استاندارد IATF 16949:2016 و مقایسه آن با مدل APQP (2روز)

 • تحلیل حالت های خرابی و اثرات آن ها بر اساس AIAG & VDA FMEA 1st Edition (3 روز)

 • ممیزی محصول به روش SQFE (2 روز)

 • فرآیند تائید قطعه تولیدی PPAP (1 روز)

 • هزینه های کیفیت COQ (2 روز)

 • مدیریت فرآیند (2 روز)

دوره های آموزشی تکنیک های مهندسی کیفیت (Quality Engineering Techniques Training Courses)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • گسترش عملکرد کیفیت QFD (2 روز)
 • طراحی آزمایش ها DOE (2 روز)
 • هزینه های کیفیت COQ (2روز)
 • رویکرد حل مسئله PS (2 روز)
 • حل مسئله به روش TRIZ (2 روز)
 • کنترل فرآیند آماری SPC (2 روز)
 • طراحی و توسعه با تشریح الزامات استاندارد IATF 16949:2016 و مقایسه آن با مدل APQP (2 روز)
 • تحلیل حالت های خرابی و اثرات آنها براساس AIAG & VDA FMEA 1st Edition (3 روز)
 • تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA (2 روز)
 • تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Minitab (2 روز)
 • آشنایی با شش سیگما (2 روز)
 • خطاناپذیری POKA YOKE (2روز)
 • اثربخشی جامع تجهیزات OEE (1روز)

دوره های آموزشی مدیریت محیط زیست،مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (Environmental Management, Safety Management and Occupational Health Training Courses)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • مبانی و تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14000 (2 روز)
 • ممیزی داخلی ISO 14000 (1 روز)
 • مبانی و تشریح الزامات و مستندسازی ISO 45001 (2 روز)
 • ممیزی داخلی ISO 45001 (1 روز)
 • مستندسازی یکپارچه سیستم های مدیریتی IMS (3 روز)
 • ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS (1 روز)
 • آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS (1 روز)
 • روش ها و تکنیک های شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی (2 روز)
 • ارزیابی عملکرد زیست محیطی (1 روز)
 • ارزیابی چرخه حیات (2 روز)
 • پایش و اندازه گیری ها در موضوعات زیست محیطی (1 روز)

دوره های آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات (Information Security Management Training Courses)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس استاندارد ISO 27001:2013 (4 روز)
 • ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001:2013 (1 روز)
 • اصول و مبانی سیستم مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات براساس استاندارد ISO/IEC 27005:2018 (به درخواست سازمان)
 • الزامات نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهی سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات براساس استاندارد ISO/IEC 27006 (به درخواست سازمان)
 • اصول و مبانی سیستم مدیریت رخدادهای امنیت اطلاعات براساس استاندارد ISO/IEC 27035:2011 (به درخواست سازمان)
 • اصول راهنمای ممیزی سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات براساس استاندارد ISO/IEC 27007 (به درخواست سازمان)

دوره های آموزشی مدیریت و اعتباردهی آزمایشگاه ها (Accreditation of Laboratory and Management Training Courses)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • مبانی و مستندسازی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 (2 روز)
 • ارزیابی داخلی آزمایشگاه ها براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 (2روز)
 • تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه عدم قطعیت EUM (1 روز)

دوره های آموزشی صنایع غذایی و کشاورزی (Food and Agriculture Industries Engineering)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • مبانی،تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در صنایع مرتبط با تولید مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2018 و HACCP (3 روز)
 • ممیزی داخلی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2018 و HACCP (3 روز)
 • سرممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2018 و HACCP (5 روز)
 • مبانی،تشریح الزامات،ساخت و مستندسازی استاندارد بین المللی غذا (IFS) بر اساس آخرین تغییرات (3روز)
 • مبانی،تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد FSSC 22000 Version 5.1 (3 روز)
 • مبانی،تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی استاندارد GLOBAL GAP  (3 روز)
 • تجزیه و تحلیل ریسک (Risk Analysis) در صنایع مرتبط با زنجیره تولید مواد غذایی (2 روز)

دوره های آموزشی تعالی سازمانی (Business Excellence Training Courses)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • تشریح معیارهای مدل سرآمدی EFQM (2 روز)
 • خودارزیابی براساس مدل EFQM (2 روز)
 • ترتیب ارزیاب و خودارزیابی بین المللی (5 روز)
 • تدوین اظهارنامه سطح تعهد به تعالی (Comitted to Excellence) (2 روز)
 • تدوین اظهارنامه سطح تقدیرنامه و تندیس جوایز (2 روز)
 • مدیریت استراتژیک (2 روز)
 • کارگاه تدوین ماموریت چشم انداز ارزش ها و اهداف جسورانه (1 روز)
 • تکنیک های تعیین موقعیت استراتژیک ( 1 روز)
 • برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی (1 روز)
 • برنامه ریزی عملیاتی (2 روز)
 • به کارگیری کارت امتیاز متوازن در سازمان BSC (2 روز)
 • سازمان استراتژی محور (1 روز)
 • همسوسازی استراتژیک (1 روز)
 • تعیین و بهبود سبک رهبری (2 روز)
 • مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان (2 روز)
 • مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی (2 روز)
 • بهبود فرآیند سازمان با رویکرد الگوبرداری (2 روز)
 • الگوبرداری سیستماتیک Benchmarking (2 روز)
 • مدیریت جامع زنجیره تامین (2 روز)
 • آشنایی با تکنیک های ارزیابی °360 کارکنان در جهت بهبود رفتار سازمانی (2 روز)
 • بازآموزی ارزیابی تعالی براساس رویکرد نوین EFQM (New Approach:2005+5) (2 روز)
دوره های آموزشی مدیریتی کسب و کار و منابع انسانی (Business and Human Resources Management Training Courses)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • شیوه های نوین نیازسنجی،برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزشی مبتنی بر استاندارد ISO 10015 (2 روز)
 • تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO 10017 (2 روز)
 • مدیریت فرآیند (2 روز)
 • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR (2 روز)
 • سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان بر اساس استانداردهای بهبود (3 روز)
 • سنجش رضایت مشتری CSM (2 روز)
 • مدیریت ارتباط با مشتری CRM (2 روز)
 • مدیریت دانش (2 روز)
 • مدیریت زمان (2 روز)
 • برنامه ریزی منابع انسانی ERP (2 روز)
 • مدیریت منابع انسانی HRM (2 روز)
 • مدیریت رفتار انسانی (3 روز)
 • نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM (3 روز)
 • اثربخشی جامع تجهیزات OEE (1 روز)
 • آشنایی با SS (1 روز)
 • اصول تولید ناب (2 روز)
 • تدوین طرح کسب و کار Business Plan (2 روز)
 • مدیریت استرس (2 روز)

دوره های آموزشی بهره وری (Productivity Training Courses)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • اصول و فنون مذاکرات (2 روز)
 • آشنایی با مفاهیم بهره وری و ضرورت اهمیت آن (با توجه به منابع قانونی) (2روز)
 • زبان بدن (1 روز)

دوره های آموزشی مدیریت پروژه (Project Management Training Courses)

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

 • آمادگی امتحان PMP با همکاری ESC-Lille (5 روز)
 • آشنایی با استاندارد PMBOK (3 روز)
 • مباحث نوین در فرآیند مدیریت پروژه (2 روز)
 • مدیریت ریسک برای مدیران پروژه و سازمان (2 روز)
 • آشنایی با استانداردهای مطرح در مدیریت پروژه (2 روز)
 • مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 10006:2017 (2 روز)
 • مدیریت قراردادها (3 روز)
 • بلوغ مدیریت پروزه سازمانی OPM3 (3 روز)
 • نظام های اجرایی پروژه (2 روز)
 • مدیریت ساخت پروژه (2 روز)
 • مدیریت مهندسی پروژه (2 روز)
 • سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه PMIS (2 روز)
 • مدیریت هزینه و کنترل پروژه (3 روز)

لطفا برای هر گروه بندی، یک درخواست جداگانه ارسال بفرمایید.