پرش لینک ها

استانداردهای مرجع

استانداردهای مرجع Reference Standard

استاندارد های مدیریت کیفیتاستاندارد های صنعت خودرو

استاندارد های زیست محیطی

استاندارد های ایمنی و بهداشت حرفه ای

استاندارد های مدیریت صنایع غذایی

انگلیسی فارسی

ISO 22000:2005

ISIRI 22000

ISO 22002-1

ISO 22002-2

ISO 22002-3

ISO 22003

ISO 22004

ISIRI4557-HACCP

ISIRI 12000

استاندارد های رضایت مشتری

استاندارد های مدیریت امنیت اطلاعات

استاندارد های مدیریت انرژی

انگلیسی فارسی

ISO 50001:2018

ISIRI 50001

ISO 50002

ISO 50003

ISO 50004

ISO 50006

ISO 50015

استاندارد های مدیریت ریسک

انگلیسی فارسی

BS ISO 31000

BS 31010

ISO 31004

ISIRI 13245

ISIRI 13246

ISIRI 14560

استاندارد های مدیریت آزمایشگاه

انگلیسی فارسی

ISO 17025

ISIRI 17025

ISIRI 10012

استاندارد های ارزیابی انطباق

استاندارد های مدیریت برند

انگلیسی فارسی

ISO 10668

FAR ISO 10668

استاندارد های مهندسی نرم افزار

انگلیسی فارسی
ISO 25001

ISIRI 25001

ISIRI 25000

ISIRI 12500

ISIRI 25021

ISIRI 25041

استاندارد های فنون آماری

انگلیسی فارسی
ISO 10017

ISIRI 7532-1

ISIRI 7532-5

ISIRI 11496-1

ISIRI 11496-2

ISIRI 11502-2

ISIRI 17462-2

ISIRI 18226-1

استاندارد های مدیریت دانش

انگلیسی فارسی

ISO 30401