پرش لینک ها

Portfolio: با دوستان

بعد از انجام ممیزی – هتل بین المللی تبریز

همراه با دوست عزیز آقای مهندس هادی مرادیان

ضیافت شام با مدیران KWANGJIN AUTOSYSTEMS